Email pass  GO

Vocabulaire anglais - woordenschat 4

MonVocabulaire.com > Fiches de vocabulaire > vocabulaire anglais > woordenschat 4

le but het doel
souhaiter wensen
desirer verlangen
attitude houding
difficulte moeilijkheden
ambiance sfeer
utilisation gebruik
regulierment regelmatig
calme rustig
echapper ontsnappen
la matiere stoffen
vibre trillen
bouger bewegen
comparer vergelijken
en tout sens kriskras
invisible onzichtbaar
pres fermer serrer dicht
rechercher uitzien
desordonne wanordelijk
eloigne ver uit elkaar
seringue injectiespuit
pousser krachten
compressible samendrukbaar
melanger roeren
het slib la boue
decanter decanteren
epingle de speld
trouble troebel
le melange het mengsel
petit dechets deeltjes
representer voorstellen
l'entonnoir trechter
assimiler opnemen
rendre afgeven
globule rouge rode bloedcel
cellulles des tissus weefselcellen
melanger roeren
cuivre het koper
azote de stikstof
l'alliage de legering
dessable ontzanden
la boue het slib
degraisser ontvetten
traiter behanden
brut ruw
grille het rooster
arrivee de aanvoer
7 zeven
tamiser zeven
robinet de kraan
entonnoir de trechter
tamis de zeef
application toepassingen
sale vuil
clair helder
bouchon stopsel
solidifier stollen
geler bevriezen
vapeur d'eau waterdamp
monter stijgen
evaporer verdamping
poumons longen
cote rib
diafragme middenrif
coeur hart
inspiere

 

Démarrer un test